Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ... Дэлгэрэнгүй...
Авлигын эсрэг хууль
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ... Дэлгэрэнгүй...
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолын хавсралт... Дэлгэрэнгүй...
2021 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв