Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 НТГ-ЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-03-15 Татах
2 САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ 36,32 2019-04-04 Татах
3 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ ---------- 2019-01-23 Татах
4 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР ---------- 2016-11-03 Татах
5 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ---------- 2012-01-19 Татах
6 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ---------- 2006-07-06 Татах
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв