JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Бидний амжилт

2011

Засаг даргатай байгуулсан гэрээг хангалттай биелїїлсэн “Батламж”

УТОХГазрын Эрдэс баялгийн татварын хэлтэс”-т хандаж гаргасан албан хүсэлт. Үүнд: Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дугаар, шилжүүлж буй болон шилжүүлэн авч буй аж ахуй нэгжийн нэр, регистрийн дугаар, харилцагч татварын алба, гэрээний нэр,гэрээний үнийн дүн, болон АМТ хуулийн 49.2, 49.3-р заалтад тусгагдсанаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь эрэл, хайгуулын талаарх анхдагч материал, тайлан зэрэг мэдээлэл, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь уурхайн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, баримт бичгийн хамт шилжүүлж байгаа тохилдолд шилжүүлж байгаа эд зүйлсийн жагсаалтыг үнийн дүнтэйгээр дэлгэрэнгүй дурдсан байна.

Хэрэгцээт холбоос