JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Татвар төлөгчийг дараахь тохилдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд:

    • Хуулийн этгээд татан буугдсан
    • Хуулийн этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан
    • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай тухай хуулийн 28.4 дэх заалтын дагуу бүртгэх байгуулагын саналыг үндэслэн хуулийн этгээдийн татан буулгах тухай шийдвэр гарсан
    • Татвар төлөгч иргэн нас барсан, эсхүл нас барсанд тооцсон
    • Хуульд заасан бусад үндэслэлээр
Татвар төлөгч хуулийн этгээд, байгууллага нь татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах тухай хүсэлтээ харъяалагдах татварын албанд албан бичгээр гаргана.

 

Хэрэгцээт холбоос