Эх оронч үзэл татвар төлөхөөс эхэлдэг. Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан татвараа төлцгөөе.
Бүтэц, чиг үүрэг


Бүтэц зохион байгуулалт

Чиг үүрэг

 1. Төрийн захиргааны хэлтэс
 2. Хууль эрх зүйн хэлтэс
 3. Татвар хураалтын хэлтэс

3.1. Автотээврийн татварын тасаг

3.2. Багахангай дүүргийн татварын тасаг

 1. Татвар төлөгчдөд үйлчлэх хэлтэс
 2. Татварын хяналт шалгалтын хэлтэс
 3. Эрсдэлийн удирдлага, мэдээлэл боловсруулалтын хэлтэс

 

1.  Нийслэлийн татварын газрын хэмжээнд цомхон чадварлаг төрийн албан хаагч бүхий төрийн захиргааны мэргэшсэн, тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангах чиглэлээр дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

1.1.            Нийслэлийн татварын газрын үйл ажиллагааг төрийн захиргаа, хүний нөөц, санхүү, архив, албан хэрэг хөтлөлт, аж ахуй, үйлчилгээний чиглэлээр мэргэжил, арга зүй, зохион байгуулалтын удирдлагаар хангах, нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, нийслэлийн татварын газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, жил, улирлын ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг гаргаж хяналт тавих;

1.2.             Нийслэлийн татварын газрын даргаас Татварын ерөнхий газрын даргатай, Нийслэлийн татварын газрын даргаас дэд дарга, хэлтэс, тасаг, дүүргийн татварын хэлтсийн даргатай болон бусад албан тушаалтнуудтай үр дүнгийн гэрээг байгуулах, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх;

1.3.            Монгол улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, Татварын ерөнхий газрын даргын гаргасан тушаал, Нийслэлийн засаг даргын захирамж, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр, Нийслэлийн татварын газрын даргын тушаал, шийдвэрийг нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах, гүйцэтгэлийг холбогдох байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах;

1.4.            Нийслэлийн татварын газрын хэлтэс, тасгийн үйл ажиллагааг уялдуулах, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, ажиллагсдын ажлын сахилга бат, хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Нийслэлийн татварын газарт ажиллагсдын үйл ажиллгаанд хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдүүлэн дотоодын хяналтыг тавьж, хүнд суртал, авлига, ёс зүйн аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, холбогдох өргөдөл гомдол, мэдээллийг шалгаж, хяналт шалгалтын дүнгийн талаар газрын дарга болон ёс зүйн хороонд санал оруулах;

1.5.            Нийслэлийн татварын газрын ажилтнууд болон татвар төлөгчдөөс гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлтэд хариу өгөх, шийдвэрлэх;

1.6.            Нийслэлийн татварын газрын албан хэргийг холбогдох заавар стандартын дагуу хөтлөн явуулж, албан бичгийн тооцоо, дүн мэдээг нэгтгэн танилцуулж байх, Төрийн болон байгууллагын нууцын хууль тогтоомжид нийцүүлэн нууцын ажлыг эрхлэн, нууцын зэрэглэлтэй ирсэн, явсан албан бичгийг бүртгэх, холбогдох албан тушаалтанд танилцуулах, шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Архивын хууль тогтоомжид нийцүүлэн архивыг эрхэлж, хадгаламжийн нэгж, баримт бичгийг архивт хүлээн авах, шилжүүлэх, архивын үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлан дүн мэдээг гарган холбогдох байгууллагуудад хүргэх;

1.7.            Нийслэлийн татварын газарт албан тушаал эрхэлж байгаа албан тушаалтны "Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг"-ийг гаргуулж авах, бүртгэх, хадгалах, зааварчилгаа, маягтыг албан хаагчдад өгч хуулийн хугацаанд гаргуулан Татварын ерөнхий газарт нэгтгүүлэх, авлигатай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах;

1.8.            Ажиллагсдын амьдрах нөхцөл бололцоог сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангах, Газрын удирдлага, ажиллагсдад дотоод ажил хэргийн дэмжлэг, төрийн үйлчилгээг үзүүлэх, мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх, гадаад дотоодын сургалт семинар, зөвлөгөөн, туршлага судлах арга хэмжээнд оролцуулах асуудлыг дээд байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, инновацийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах;

1.9.            Татварын улсын байцаагчийн зэрэг дэв олгох, нэмэгдүүлэх, хасах, хүчингүй болгох, татварын албаны цол олгох талаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх;

1.10.        Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг хангах, сайжруулах, ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, тэдний бие бялдрыг чийрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, шагнаж урамшуулах чиглэлээр холбогдох дээд байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлүүлэх;

1.11.        Нийслэлийн татварын газрын жилийн бүтээгдэхүүнд суурилсан төсвийн төслийг боловсруулж, Татварын ерөнхий газарт хүргүүлэх, Нийслэлийн татварын газрын дарга бөгөөд Ерөнхий менежерийн багцын санхүүжилтийн эрхийг сар (улирал)-аар нээлгэх, төсвийн хөрөнгөөр эд хөрөнгө, бараа, ажил үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж, хангамжийн материал худалдан авах үйл ажиллагаа болон хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавих, данснаас хасаж шилжүүлэх, устгах ажлыг холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу шийдвэрлүүлэх, зохион байгуулах, судалгаа хийх;

1.12.        Нийслэлийн татварын газрын нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартын дагуу хэрэгжүүлэх, төсөвт хөрөнгийн зарцуулалт, эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтанд бүртгэлээр хяналт тавих;

1.13.        Нийслэлийн татварын газрын даргын зөвлөлийн хуралдаан, нийслэлийн Татварын газрын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болон цаг үеийн асуудлаар шуурхай зөвлөгөөн, хурал, цуглааныг зохион байгуулах, гарсан шийдвэр, өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих;

1.14.        Нийслэлийн татварын газрын хэлтэс, тасгийн албан хаагчдын цалин хөлс, үр дүнгийн урамшууллыг тооцож олгох, нийгмийн даатгалын тооцоо хийн, санхүүгийн тайлан баланс, холбогдох мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх;

1.15.        Үнэт цаас, маягтын олголт ,зарцуулалтын тооцоо бодолт, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих, ажлын цаг ащиглалтын байдалд үзлэг, шалгалт хийж хяналт тавих;

1.16.        Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, гадна тохижилт болон албан
хаагчдын ажлын байрны нийтлэг үйлчилгээг зохион байгуулах, албан ажлын, дуудлагын суудлын автомашины ашиглалт, үйлчилгээг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах.

Тус нэгжийн үйл ажиллагаа нь цомхон чадварлаг төрийн алба хаагч бүхий төрийн захиргааны мэргэшсэн албаны хүчээр Нийслэлийн татварын газрын тасралтгүй, хэвийн жигд ажиллагааг хангахад чиглэх бөгөөд энэ нь газрын даргаас гаргах шийдвэр, тавих илтгэл, албан даалгаврыг боловсруулан гаргах, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл, шуурхай үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагын соёл, чадавхийг дээшлүүлэх, тэргүүний арга туршлагыг нэвтрүүлэх, төрийн захиргааны албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг нь үнэлж дүгнэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг нь хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга, дэд дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, Төрийн захиргааны албан хаагчид байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Татварын ерөнхий газар, холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, татвар төлөгч хуулийн этгээд, хувь хүн, төрийн захиргааны холбогдох байгууллагууд байна.

 

 

 1. 1. Хууль эрх зүйн чиг үүргийн хүрээнд:

1.1.            Нийслэлийн татварын газар, дотоод бүтцийн хэлтэс, тасаг, татварын улсын байцаагчдаас болон нийслэл, дүүргийн татварын албадтай харилцагч татвар төлөгчдөөс татварын хууль тогтоомж, түүнтэй холбоотой бусад хууль тогтоомжийг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

1.2.            Нийслэлийн татварын газраас гаргах захиргааны аливаа шийдвэр, албан бичгийн төслийг хянаж, хуульд нийцүүлэх;

1.3.            Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх явцад гарсан зөрчилтэй, маргаантай зүйл, хэсэг, заалтыг өөрчлөх, засч сайжруулах, боловсронгуй болгох, хийдлийг арилгах талаар санал авах, нэгтгэж боловсруулах, ТЕГ-ийн Хууль эрх зүйн хэлтэст уламжлах ажлыг зохион байгуулах;

1.4.            Монгол Улсын хууль, Татварын хууль тогтоомж, УИХ-ын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, Сангийн яам, Татварын ерөнхий газрын болон Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаас баталж гаргасан хэм хэмжээ тогтоосон татвартай холбоотой актын нэгдсэн санг үүсгэх, түүний өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг тухай бүр хөтлөх, татварын алба, татварын төлөгчийг мэдээ, мэдээлэл, лавлагаагаар хангах;

1.5.            Татварын ерөнхий хуульд заасан татвар ногдуулалт, төлөлт, хураалт болон хяналт шалгалтын процесс ажиллагаа /ажлын зураг авалт, үзлэг хийх, татварын өр төлбөрийг үл маргах журмаар болон татвар төлөгчийн цалин, хөлс бусад орлого, эд хөрөнгөнөөс гаргуулах, хөрөнгө битүүмжлэх, барьцаалах, түр хугацаагаар хураах, татвар төлөгчийн болон түүний эд хөрөнгийн байгаа газрын байрлалыг тогтоох, акт, дүгнэлт, мэдэгдэл, мэдэгдэх хуудас, шаардлага, төлбөрийн хуудас, гэрээ, үйл ажиллагааны тэмдэглэл бичих, шүүхэд нэхэмжлэл, тайлбар гаргах, гэрч, хохирогч, хариуцагчаар оролцох гэх мэт/- г хууль, эрх зүйн мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

1.6.            Нийслэлийн татварын газраас хууль хяналтын байгууллагатай хуулийн хүрээнд хамтран ажиллах ажлыг зохион байгуулах;

1.7.            Татварын улсын байцаагчийн акт, дүгнэлтийн хуулийн үндэслэлийг хянаж зөвлөгөө өгөх, энэ талаар бүртгэл хөтөлж, судалгаа хийх;

1.8.            Татварын ерөнхий газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст мэдээ, тайлан, судалгааг цаг тухай бүрт нь гаргаж хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

1.9.            Нийслэлийн татварын газрын хэмжээнд шүүхийн шийдвэртэй татварын өрийг барагдуулахад Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албатай хуулийн хүрээнд хамтран ажиллах, энэ ажилд татварын алба, татварын улсын байцаагчдыг зохион байгуулж оролцуулах;

1.10.        Маргаан үүсгэж байгаа татварын хуулийн зүйл, заалт бүрээр зөрчлийн сан бүрдүүлэх, судалгаа гаргах, түүнд боловсруулалт хийх, сангийн хөдөлгөөнийг баяжуулж ажиллах;

1.11.        Газрын даргын дэргэдэх даргын зөвлөл, Ёс зүйн салбар хороо, Татварын маргаан таслах зөвлөл зэрэг орон тооны бус зөвлөлүүдээс шийдвэр гаргахад нь хууль, эрх зүйн талаар мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх;

1.12.        Нийслэлийн татварын албаны хуулийн зөвлөх-татварын улсын байцаагч, Татварын маргаан таслах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, магадлагч-татварын улсын байцаагч нарын ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн биелэлтэд хяналт тавих, ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх.

 1. 2. Маргаан таслах зөвлөлийн ажлын чиг үүргийн хүрээнд:

2.1.            Нийслэлийн Татварын маргаан таслах зөвлөлд ирсэн маргааныг хүлээн авах, магадлан шалгах магадлагчийг томилуулах, хуралд оруулж хэлэлцүүлэх материалыг бэлтгэх, хуралдааны зар, хэлэлцэх асуудлын танилцуулгыг гишүүдэд хүргэх зэрэг бэлтгэл ажлыг хангах, МТЗ-өөс гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2.2.            Нийслэлийн татварын газрын нууцын ажил болон татварын хууль тогтоомж зөрчсөн татвар төлөгчийн талаарх нууц мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, удирдлагад танилцуулах, шалгах татварын улсын байцаагчийг томилуулах, мэдээлэгчид хариу өгөх ажлыг зохион байгуулах;

2.3.            Архидан согтуурахтай тэмцэх, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөл, Хүний эрхийн эрхийн үндэсний комисс, Терроризмтай тэмцэх Зөвлөлөөс зохион байгуулсан ажлыг Нийслэлийн татварын газрын хэмжээнд зохион байгуулах, эдгээртэй холбоотой мэдээ, судалгаа гаргах, тайлан бичих, ТЕГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэх.

Тус нэгжийн үйл ажиллагаа нь газрын даргаас шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэхэд эрхзүйн зөвлөгөө өгөх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, шуурхай үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэрийн эрхзүйн үндэслэлийг хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга, дэд дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, Төрийн захиргааны албан хаагчид байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Татварын ерөнхий газар, холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, татвар төлөгч хуулийн этгээд, хувь хүн, төрийн захиргааны холбогдох байгууллагууд байна.

 

Татвар хураалтын хэлтэс дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

1. Татвар хураалтын ажлыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд:

1.1.            Төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулж нэгтгүүлэх, татварын орлогын сар, улирлын төлөвлөгөөний хуваарь хийх, гүйцэтгэлийг хангаж ажиллах;

1.2.            Татварын тайлангаар баталгаажсан татварын өрийг хураан барагдуулах, татварын өрийн үлдэгдэлд торгууль, алданги тооцох, татварын өрийг барагдуулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж, хөтөлбөр боловсруулах, холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах;

1.3.            Татварын хууль тогтоомж болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан аргачлал, дүрэм, журам, заавар, маягтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

1.4.            Хугацаандаа төлөөгүй татварын өрийг төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгүүлэхээр ШШГА-нд шилжүүлэх, хууль хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах;

1.5.            Татвар хураах, өр барагдуулах чиглэлээр тайлан, мэдээ, судалгааг нийслэлийн хэмжээнд нэгтгэн гаргах, татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт, чиг хандлага, татварын орлогын бутэц, татвар, төлбөр, хураамжийн ногдуулалт, төлөлтийн динамик судалгаа хийж, цаг үеийн шуурхай, үнэн зөв мэдээллээр удирдлагыг хангах;

1.6.            Харьяалах дээд байгуулагаас ирүүлсэн шуурхай мэдээ, судалгааг заасан хугацаанд, үнэн зөв гаргаж хүргүүлэх;

1.7.            Татварын албанд бүртгэгдээгүй, татварт хамрагдаагүй татвар төлөгчдийг илрүүлж татварт хамруулах, нуугдмал орлогыг ил болгох, татвар төлөгчдийн тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах;

1.8.            Бэлэн мөнгөөр албан татвар төлсөн гэрчилгээ, онцгой албан татварын тэмдэг зэрэг үнэт цаас, татварын тайлангийн маягтуудын хангамж, олголт, зарцуулалт, хадгалалтанд хяналт тавьж ажиллах, татвар төлөгчдөд олгосон мэдээллийг татварын мэдээллийн санд оруулах;

1.9.            Нийслэлийн хэмжээнд Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх иргэдийн материалыг шалган, баталгаажуулж, нэгтгэлийг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;

1.10.        Татвар хураалт, ногдуулалтын хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллээр татвар төлөгчийн хувийн хэрэгт баяжилт хийх;

1.11.        Аж ахуйн нэгж, иргэдэд кассын машин ажиллуулах, бэлэн ба бэлэн бус төлбөр тооцоог бүртгэх тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг холбогдох нэгжүүдтэй хамтран хийх;

1.12.        Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэлийн технологийн шугамд суурилуулсан хяналтын тоолуурын ашиглалтанд хяналт тавих ажлыг холбогдох төрийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах.

 1. 2. Ногдуулалтын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд:

2.1.            Татвар төлөгчийн цахим болон цаасаар ирүүлсэн татварын тайланд хөндлөнгийн мэдээлэл болон татварын тайлангийн үзүүлэлтүүдийг ашиглан хяналт хийж, зөрчилтэй тайланг засварлан үнэн зөв болгох шаардлагыг татвар төлөгчид хүргүүлэх;

2.2.            Зөрчилтэй тайланг засварлаж ирүүлэх шаардлагыг биелүүлээгүй, тайлангаар татварын ногдлоо дутуу хийсэн нь ногдуулалтын хяналтаар тогтоогдсон татвар төлөгчийг татварын хяналт шалгалтанд хамруулах арга хэмжээ авах;

2.3.            Ажлын байрны зураг авалт хийх, татварын ногдлыг бодитоор тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж, нэмэгдэл орлогын эх үүсвэрийг олж илрүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх;

2.4.            Татварын тайлан ирүүлдэггүй анх бүртгүүлсэн хаяг байршилдаа байдаггүй татвар төлөгчийг эрэн сурвалжлах, дуудан ирүүлж татварын тайланг гаргуулах;

2.5.            Татварын тайлангийн ирц хангуулах, судалгаа хийж ирцийг стандартад хүргэх.

 1. 3. Татвар хураалтын хэлтсийн Автотээврийн татварын тасгийн хэрэгжүүлэх ажлын чиг үүрэг:

3.1.            АТБӨЯХАТ-ын хуулийн дагуу татвар хураах үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах;

3.2.            Автотээврийн хэрэгслээс орох агаарын бохирдлын төлбөрийн хуулийн хэрэгжилтийг нийслэлийн хэмжээнд хангуулах;

3.3.            АТБӨЯХАТ төлсөн тодорхойлолтыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гаргаж өгөх;

3.4.            ОТТБАҮХЭИОАТ-ын тухай хуулийн дагуу зорчигч болон ачаа тээврийн хэрэгслээр үйлчилгээ үзүүлж байгаа иргэдийг татварт хамруулах ажлыг зохион байгуулах.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь нийслэлийн төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөө боловсруулах, түүнийг биелүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, АТБӨЯХАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг нийслэлийн хэмжээнд хангуулах, газрын дарга, дэд даргаас дээрх асуудлаар шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөөгөөр тухай бүр хангах замаар хэрэгжинэ.

Нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Нийслэлийн татварын газрын дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь бусад Татварын ерөнхий газар, нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллага, төсөвт байгууллага, татвар төлөгч хуулийн этгээд, хувь хүн байна.

 

 

Татвар төлөгчдөд үйлчлэх хэлтэс дараах чиглэлийн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 1. 1. Татвар төлөгчдөд үйлчлэх чиг үүргийн хүрээнд:

1.1.            Нийслэлийн хэмжээнд татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх, татвар төлөгчдийг бүртгэх, татварын тайлан хүлээн авах, татвар ногдуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангах;

1.2.            Татварын хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор татвар ногдуулах, татварын үйлчилгээ үзүүлэх, татвар төлөгчийг бүртгэх чиглэлээр нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх.

 1. 2. Татвар төлөгчийг бүртгэх ажлын чиг үүргийн хүрээнд:

2.1.            Татвар төлөгчийг бүртгэх, гэрчилгээ олгох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хасах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих;

2.2.            Шинээр бүртгэгдсэн татвар төлөгчид хувийн хэрэг нээх, холбогдох ажлын чиглэлээр баяжилт хийх;

2.3.            Татвар ногдох орлого, татвар ногдох зүйл бүхий татвар төлөгчдийг бүртгэх;

2.4.            Хуулийн этгээдийн бүртгэлд бүртгүүлсэн боловч татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй, хаяг байршилдаа байдаггүй татвар төлөгчийг эрэн сурвалжлах, бүртгэх.

 1. 3. Татварын сургалт, сурталчилгааны ажлын чиг үүргийн хүрээнд:

3.1.            Татвар төлөгчдийн татварын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, татварын боловсролыг системтэй олгох сургалтыг зохион байгуулах;

3.2.            Татварын хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах;

3.3.            Татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

3.4.            Татварын албаны үйл ажиллагааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах;

3.5.            Татвар төлөгчийн тавьсан асуулт, санал хүсэлтийг шийдвэрлэх, зөвлөгөө өгөх;

3.6.            Татварын хууль тогтоомжтой холбоотой асуулт, хариултын сангийн баяжилтыг хийж, ашиглах;

3.7.            Татвар төлөгчдөд зориулсан хэрэгцээт мэдээлэл, зөвлөмж, зааварчилгаа, санамжийг шуурхай хүргэж байх;

3.8.            Татвар төлөгчдөд мэдээллийн сангаас лавлагаа, тодорхойлолт гаргаж өгөх;

3.9.            Татвар төлөгч, оюутан, сурагчдын дунд хэлэлцүүлэг, эрдэм шинжилгээний болон онол, практикийн бага хурал, уралдаан, тэмцээн, "Татвар төлөгчдийн өдрүүд"-ийн арга хэмжээг зохион байгуулах;

3.10.        Татварын хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх явцад учирч буй хүндрэл, татвар төлөгчдөөс ирүүлсэн санал хүсэлтийг нэгтгэн, судалгаа хийж удирдлагад санал хүргүүлэх.

 1. 4. Татварын тайлан хүлээн авах, ногдуулалт хийх, судалгааны ажлын чиг үүргийн хүрээнд:

4.1.            Татварын тайлан хүлээн авч татвар ногдуулах, суутган тооцоолол хийх, хяналт тавих;

4.2.            Татвар ногдох орлого, татвар ногдох зүйл бүхий татвар төлөгчдийн татварын ногдлыг мэдээллийн санд оруулах;

4.3.            Албаны үйл ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэт технологид суурилсан тоон гарын үсэг бүхий цахим тайлан, цахим төлбөр тооцоо, мэдээлэл, лавлагаа зэрэг үйлчилгээг нэвтрүүлэх;

4.4.            Татварын тайлан хүлээн авах үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт үе шаттайгаар бүрэн шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэн зохион байгуулах;

4.5.            Татварын хууль тогтоомжид заасны дагуу хуулийн этгээдийн татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн материалыг хүлээн авч, нэгтгэлийг хийх;

4.6.            Хувь хүн, хуулийн этгээд далд эдийн засагт байх сонирхол, хандлагыг бууруулах, татвар төлөгчдийг татварын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах;

4.7.            Татварын тайлангийн ирц, ногдуулалт, үзүүлж буй үйлчилгээ болон үйл ажиллагааны бусад чиглэлээр тайлан, мэдээ, судалгаа, санал асуулгыг нийслэлийн хэмжээнд нэгтгэн, дүгнэлт гаргах.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь татвар төлөгчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангах, тэдэнд зөвлөгөө өгөх, шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь татвар төлөгч хуулийн этгээд, хувь хүн байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь газрын дарга, дэд дарга, Татварын ерөнхий газар, нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллага, төсөвт байгууллага, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллагууд байна.

 

Татварын хяналт шалгалтын хэлтэс дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

1. Татварын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд: 

1.1.            Татварын хяналт шалгалтын хэлтэс нь өөрийн болон дүүргүүдийн хяналт шалгалтын тасгийн хэмжээнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах;

1.2.            Татварын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, уялдааг сайжруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай дүрэм, журам, заавар, зөвлөмж зэрэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар санал боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулахад оролцох;

1.3.            Татвар төлөгчдийн татварын ногдуулалт, төлөлтийн байдалд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчилд хариуцлага хүлээлгэн, Монгол Улсын татварын хууль тогтоомжийг улсын хэмжээнд нэг мөр дагаж мөрдүүлэх;

1.4.            Татвар төлөхөөс зайлсхийн зугтаж буй татвар төлөгчийг болон далд эдийн засаг дахь нуугдмал орлого, орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг илрүүлэн татварт хамруулах;

1.5.            Татварын хууль тогтоомжийг зөрчсөн тухай аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүн, албан тушаалтны гомдол, мэдээлэл, хүсэлтээр газрын дарга, асуудал эрхэлсэн дэд даргын шийдвэрээр шаардлагатай тохиолдолд комисс томилуулж хяналт шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулах, оролцох;

1.6.            Татварын хяналт шалгалтын чиглэлээр хууль хяналт, бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах ажиллагааг зохион байгуулж, татварын улсын байцаагчийн маргаантай буюу хууль хяналт, бусад байгууллагаас хэрэгсэхгүй, хүчингүй болгосон акт, дүгнэлтэнд дүн шинжилгээ хийж холбогдох арга хэмжээ авах;

1.7.            Татвар төлөгчидтэй холбоотой хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулж мэдээллийн санд бүртгүүлэн, мэдээллийг хяналт шалгалтанд тогтмол ашиглах;

1.8.            Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ тайлан, судалгаа, Татварын улсын байцаагчийн акт, дүгнэлтийн хэвлэмэл хуудас зэрэг маягтуудын захиалгыг гаргаж хүргүүлэх, зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллах;

1.9.            Удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардагдах татварын хяналт шалгалтын ажилтай холбоотой мэдээ, судалгаа, танилцуулгыг цаг хугацаанд нь үнэн зөв боловсруулан бэлтгэж танилцуулах, хүргүүлэх;

1.10.        Татварын хяналт шалгалт хийх явцад татвар төлөгчдөд татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх асуудлаар сурталчилгаа, зөвлөгөө өгөх.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь газрын дарга, дэд даргад татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөө, шуурхай үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, татварын хяналт шалгалт хийх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга, дэд дарга, газрын дотоод бүтцийн нэгжүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь татвар төлөгч хуулийн этгээд, хувь хүн, төрийн захиргааны холбогдох байгууллагууд байна.

 

Эрсдэлийн удирдлага, мэдээлэл боловсруулалтын хэлтэс дараах чиглэлийн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 1. 1. Мэдээлэл боловсруулалтын чиг үүргийн хүрээнд:

1.2.            Нийслэлийн татварын газартай харилцагч татвар төлөгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас төвлөрүүлсэн болон дүүргийн татварын хэлтсүүдээс нийслэлийн төсөвт татан төвлөрүүлсэн татварын орлогын баримтыг боловсруулах, татварын орлогыг төсөвт щилжүүлэх, орлогын төвлөрүүлэлтийн дүнд холбогдох залруулга, бичилт хийж оруулах, орлогын мэдээ гаргах, тайлбар танилцуулга гарган удирдлагыг мэдээллээр хангах;

1.3.            Нийслэлийн хэмжээний бүртгэл, мэдээллийн сан үүсгэн бий болгох, ашиглалтын үйл ажиллагааг явуулах, графикт тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь шалган хүлээн авч, нэгтгэн, мэдээллийн сангийн үзүүлэлтүүдээр баяжуулан, шаардлагатай цаг хугацаанд үнэн зөв мэдээллээр холбогдох хэлтэс, удирдлагыг хангах, түүнд үндэслэсэн судалгаа, шинжилгээ хийх;

1.4.            Албан ёсны мэдээллийг нэгтгэн хуулиар тогтоосон хугацаанд нь Татварын ерөнхий газар, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, холбогдох байгууллагад гаргаж өгөх, хүргүүлэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд хүргэх зорилготой мэдээлэл судалгааны дүнг холбогдох хэлтэст гаргаж өгөх;

1.5.            Татварын мэдээллийн системээс мэдээлэл ашиглах, хэрэглэх, нэвтрэх, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах;

1.6.            Эдийн засагч, статистикчдыг бэлтгэх, давтан сургах, татварын хэрэглээний програм хангамжийн ащигдалт, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт, ашиглалттай холбоотой татварын байцаагчдад зориудсан сургалтыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах;

1.7.            Нийслэлийн татварын газрын хэлтэс, тасгийн чиг үүрэгт заасан мэдээллийн технологийг ашигласан үйл ажиллагаанд мэргэжлийн арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх.

 1. 2. Эрсдэлийн үнэлгээ, дотоод эрсдэлийн ажлын чиг үүрэг:

2.1.            Нийслэлийн татварын газрын эрсдэлийн удирдлага үйл ажиллагааг хянах, татварын албанд мөрдөхөөр батлагдсан эрсдэлийн арга зүйн баримт бичгүүдийн дагуу хэрэгжилтийг зохион байгуулах, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах, хяналт тавих;

2.2.            Дээд байгууллагаас батлагдсан эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх болон боловсронгуй болгох хууль тогтоомж, дүрэм журам, заавар, аргачлал, маягтыг зохих журмын дагуу мөрдөх, тэдгээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, уялдааг сайжруулах талаар санал боловсруулах;

2.3.            Газрын дотоод эрсдэлийг Үндэсний татварын албанд мөрдөж буй аргачлалын дагуу тооцож энэ үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, дүн шинжилгээ хийж ажиллах;

2.4.            Татварын хууль тогтоомж зөрчсөн талаарх мэдээлэл, гомдол, хүсэлтийг удирдлагын шийдвэрийн дагуу шалтгаан, нөхцлийг эрсдэлийн сангийн мэдээллийн бааз болон зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэлд үндэслэн судалж, харьяаллын дагуу шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэх;

2.5.            Эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтын явуулах сонголтыг эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн хийж хяналт шалгалтын хэлтэст шилжүүлэх;

2.6.            Татварын ерөнхий газраас батлагдсан эрсдэлд суурилсан татвар төлөгчийн ангиллын тогтолцоог нэвтрүулж, уг ангиллын дагуу түвшинд нь тохируулан нийслэлийн хэмжээнд эрсдэлийг шийдвэрлэх арга хэмжээний стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллах;

2.7.            Эрсдэлийн талаархи тайлан мэдээ гаргах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх.

 1. 3. Мэдээллийн сан, эрсдэлийн шинжилгээний ажлын чиг үүргийн хүрээнд:

3.1.            Нийслэлийн татварын газрын “Татварын бүртгэл, мэдээллийн сан” болон эрсдэлийн мэдээллийн зэрэг бусад шаардлагатай мэдээллийн санг бүрдүүлэх, бүтэц, урсгалын дагуу явуулах, мэдээллийн сангийн үнэн зөв байдлыг хангах, баяжилт хийх, ашиглалтыг сайжруулах, хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалыг хангах, ашиглалтын болон бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийх, хөндлөнгийн мэдээллийн хэрэглэгчид болон татварын улсын /ахлах/ байцаагчдыг үнэн зөв бодит мэдээллээр хангах, татварын хяналт шалгалтанд эрсдэлийн шинжилгээ хийх, эдгээрт хяналт тавьж ажиллах;

3.2.            Нийслэлийн татварын газарт хөтлөх бүх төрлийн анхан шатны маягтууд болон бүх төрлийн мэдээллийн маягтуудын боловсруулалтыг хийж нэгтгэн гаргах, мэдээлэл боловсруулах үйл ажиллагааг цахим технологид шилжүүлэх асуудлыг холбогдох нэгжүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх, мэдээлэл боловсруулалтын үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах;

3.3.            Татвар төлөгчдийг татварын аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, татвар төлөх нийгмийн сэтгэлгээг дээшлүүлэх талаар бусад нэгжүүдтэй хамтран ажиллах.

4. Судалгааны ажлын чиг үүргийн хүрээнд:

4.1.            Хөндлөнгийн мэдээллийн санд оруулах боломжгүй мэдээллүүдийг хүлээн авч боловсруулж эрсдэлийн шинжилгээ хийх;

4.2.            Бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангийн тодорхой үзүүлэлтүүдээр статистик судалгаа, эрсдэлийн шинжилгээ хийх;

4.3.            Татвар төлөгчдийн өмнөх жилүүдийн эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд санхүүгийн болон татварын тайлан, холбогдох бусад мэдээлэлд тулгуурлан судалгаа хийж үнэлэлт дүгнэлт өгөх;

4.4.            Тандалт судалгаагаар олж тогтоосон мэдээллүүдийг боловсруулж эрсдэлийн мэдээлийн санд нэгтгэх, шинжилгээ хийх;

4.5.            Татварын эрсдэлтэй холбоотой тайлан мэдээ, судалгааг нэгтгэн судалгаа хийж дүгнэлт гарган, удирдлагад танилцуулах, холбогдох арга хэмжээ авах;

4.6.            Татварын төрөл, татварын албаны үйл ажиллагааны чиглэл, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал бүрээр эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлж, далд эдийн засгаас бий болж байгаа нуугдмал орлогыг ил болгох, татвараас зайлсхийгчидтэй тэмцэх, татвар төлөгчдийн хүрээг шинэ татвар төлөгчдөөр өргөтгөх боломжийг нэмэгдүүлэх.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Нийслэлийн татварын газрын мэдээллийн сан, мэдээллийн урсгалыг тогтоон зааварчилж статистик мэдээ, тайлан бэлтгэх, эрсдэлийн шинжилгээ, судалгаа хийх, мэдээллийн технологийн орчин үеийн ололт амжилтыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, боловсронгуй болгох, технологийн найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх, энэ талаар газрын дарга, дэд даргаас шийдвэр гаргахад туслалцаа үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга, дэд дарга, газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь татварын ерөнхий газар, татвар төлөгч хуулийн этгээд, хувь хүн, орон нутгийн төрийн захиргааны холбогдох байгууллагууд байна.


 


 

 


Сурталчилгаа


Get the Flash Player to see this player.

Танд хэрэгтэй

 
ХХОАТ-ын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт 2014
Дэлгэрэнгүй харах /Татаж авах/
ХХОАТ-ын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд хамрагдах хүсэлтийн маягт 2014
Дэлгэрэнгүй харах /Татаж авах/
Нийтлэг асуулт, хариулт
Нэр
И-мэйл
Гарчиг
Таны санал

Манай сайтанд

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр84
mod_vvisit_counterӨчигдөр361
mod_vvisit_counterЭнэ 7 хоногт1013
mod_vvisit_counterЭнэ сард2993
mod_vvisit_counterӨмнөх 7 хоногт6299
mod_vvisit_counterӨмнөх сард21
mod_vvisit_counterНийт374189

Яг одоо: 5
Өнөөдөр: 10-р сар 24, 2016

Харилцах хаяг

Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг

Нийслэлийн Татварын Газар

Улаанбаатар хот-210646
Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/1

Утас: 976-11-312208
Факс: 976-11-310635
Цахим шуудан: niislel@mta.mn
Вэб хуудас: http://www.nta.mn