Нийслэлийн Татварын газар

Хуулийн этгээд татвар төрлөөр бүртгүүлэх, хасагдах

Хуваалцах:

Татварын төрлөөс хасах

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын төрөл аж ахуйн нэгжийн үндсэн татварын төрөл байна. Аж ахуйн нэгж татан буугдагдах хүсэлт өгч хууль, журмын дагуу татвар төлөх үүрэг дуусгавар болсноор аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын төрлийг татварын албанаас хасах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.