Нийслэлийн Татварын газар

БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

Хуваалцах:

Татвар төлөгчөөс хасагдах

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын төрөл болон бусад татварын төрлөөс хасагдаж татвар төлөх үүрэг дуусгавар болж татварын албанаас “Татвар төлөгчийн хасалтын карт”-ыг цахимаар хүргүүлснээр татвар төлөгч бүртгэлээс хасагдана.

“Татвар төлөгчийн бүртгэлийн журам”-ын 4 дүгээр зүйлд заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. (4.1-4.9 дэх заалт)