2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ

Эдийн засгийн ангилал

Мөр

Өссөн дүн

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГҮЙЦЭТГЭЛ

Мөнгөн хөрөнгийн 2018 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл

1

 

0.01

 

Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл

2

 

0.01

 

Төгрөгийн кассын үлдэгдэл

3

   

I. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

   

1240868600

1239368600

II. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

 

4

1240868600

1239368600

III. БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

   

1238618600

1234295571.40

 

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

5

1032135300

1032135298.94

 

Үндсэн цалин

6

554518300

554518299.38

 

Унаа хоолны хөнгөлөлт

7

294796800

294796800.31

 

Урамшуулал

8

68172000

68171999.25

 

Нэмэгдэл

9

114648200

114648200

 

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

10

122296200

122296200

 

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл

11

 

 

 

Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

12

 

 

 

ҮОМШӨДаатгалын шимтгэл

13

 

 

 

Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

14

 

 

 

Байгууллагын төлөх ЭМД-ын хураамж

15

 

 

 

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

16

23226400

19005055.95

 

Гэрэл, цахилгаан

17

9765800

6679092.36

 

Түлш, халаалт

18

11679900

11332630.82

 

Цэвэр, бохир ус

19

1780700

993332.77

 

Байрны түрээс

20

 

 

 

Хангамж, бараа материалын зардал

21

26542500

26539216.51

 

Бичиг хэргийн материал

22

7800000

8925900

 

Тээвэр, шатахуун

23

4700000

6069500

 

Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр

24

12180000

9603116.51

 

Ном хэвлэл захиалах худалдан авах

25

500000

 

 

Хог хаягдал зайлуулах, ариутгал

26

362500

362500

 

БҮТЭЗ, ахуйн эд зйүлс

27

1000000

1578200

 

Нормативт зардал

28

-

-

 

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

29

   
 

Хоол, хүнс

30

   
 

Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

31

   
 

Эд хогшил урсгал засварын зардал

32

2000000

1999600

 

Багаж, техник, хэрэгсэл

33

   
 

Тавилга

34

   
 

Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл

35

   
 

Урсгал засвар

36

2000000

1999600

 

Томилолт, зочны зардал

37

213000

142000

 

Гадаад албан томилолт

38

 

 

 

Дотоод албан томилолт

39

213000

142000

 

Зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардал

40

 

 

 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс

41

21425200

21398200

 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг АҮ-ний төлбөр хураамж

42

 

 

 

Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

43

 

 

 

Даатгалын үйлчилгээ

44

807300

780300

 

Мэдээлэл сурталчилгааны зардал

45

4000000

4000000

 

Тээврийн хэрэгслийн татвар

46

210300

210300

 

Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо

47

77000

77000

 

Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ

48

 

 

 

Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх

49

 

 

 

Õîëáîîíû ñóâàã àøèãëàñíû õºëñ

50

 

 

 

Газрын төлбөр

51

130600

130600

 

Харуул хамгаалалтын зардал

52

16200000

16200000

 

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

53

10780000

10780000

 

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

54

 

 

 

Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

55

9280000

9280000

 

Жижиг мөнгөн сан

56

1500000

1500000

IV. УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ

57

 

 

 

Бусад урсгал шилжүүлэг

58

2250000

5073028.60

 

Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж

59

 

 

 

Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал

60

 

2823028.60

 

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

61

 

 

 

Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт

62

 

 

 

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг

63

 

 

 

Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал

64

2250000

2250000

V. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

65

1240868600

1239368600

 

Төсвийн урсгал санхүүжилт

66

1240868600

1239368600

 

Нэр данс зөрүүтэй орлого

67

 

 

 

Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих

68

 

 

 

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

69

 

 

 

Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

70

 

 

Мөнгөн хөрөнгийн 2016 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл (1+5-8)

71

 

 

 

Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл

72

 

 

 

Төгрөгийн кассын үлдэгдэл

73

   

 


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2019-01-10 17:01:29
2019 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв