Үнэ Шилжилтийн тайлан гарнгах
Үнэ шилжилтийн тайлан гаргахтай холбоотой цахим заавруудыг нэгтгэн хүргэж байна. Та доорх заавруудтай танилцаад үнэ шилжилтийн тайлангаа цахимаар илгээгээрэй.
1. Дотоод үнэ шилжилтийн тайлан гаргах жишээ, зааварчилгаа https://www.youtube.com/watch?v=v3qeCCx2dKY
2. Ерөнхий үнэ шилжилтийн тайлан гаргах жишээ, зааварчилгаа https://www.youtube.com/watch?v=AQKR32mrCS0
3. Үнэ шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн тайлан гаргах зааварчилгаа https://www.youtube.com/watch?v=r_DZ-KKNh8E
4. Үнэ шилжилтийн тайлан нөхөн заавар https://www.youtube.com/watch?v=fyk7Y4-aDq8
5. Үнэ шилжилтийн тохируулга хийх хамгийн тохиромжтой аргыг сонгох , хэрэглэх журам https://www.youtube.com/watch?v=t_TFM5jkkY4

Мэдээ нийтлэгдсэн: 2022-01-18 13:15:02
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв