Татвар төлөгчийн бүртгэл
ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ.
... Дэлгэрэнгүй...
Татвар төлөгчийн бүртгэлийн журам
Татвар төлөгчийн бүртгэлийн журам... Дэлгэрэнгүй...
Хүлээлгэх хариуцлага
Хуулийн хугацаанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй бол ТЕХ-ийн 75.1.1-д заасны дагуу хувь хүнийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний, эсхүл түүнийг хоёроос гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр, албан тушаалтаныг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурваас дөрөв дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэмцэх хэмжээний төгрөгө... Дэлгэрэнгүй...
Бүртгэлээс хасах
Татвар төлөгчийг дараахь тохилдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд: Хуулийн этгээд татан буугдсан Хуулийн этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай тухай хуулийн 28.4 дэх заалтын дагуу бүртгэх байгуулагын саналыг үндэслэн хуулийн этгээдийн татан ... Дэлгэрэнгүй...
Шилжилт хөдөлгөөн
Татварын албанд татвар төлөгч шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /хоёр тал/ Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт Санхүүгийн тайлан, баланс (улиралын тайлан өгсөн байх) Татвар төлөгчийн харъяалал нь өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдсэнийг нотлох бари... Дэлгэрэнгүй...
Бүртгэлдээ нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
Татвар төлөгч нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хувийн хэрэгт тусгагдсан зүйл, хөрөнгийн хэмжээ, нэр төрөл, эрхлэж буй ажил үйлчилгээний чиглэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд өөрчлөлт орсноос хойш ажлын 20 өдрийн дотор ТБ-06 маягтыг бөглөн харъяалах татварын албанд бүртгүүлнэ. ... Дэлгэрэнгүй...
Татвар төлөгчийн дугаар
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, бүртгэх байгууллагад бүртгүүлсэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршиж байгаа дотоод, гадаадын аж ахуй нэгж, төсөвт болон төрийн бус байгууллага, шашны байгуулага, улс төрийн нам, сан, олон нийтийн байгууллага, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага зэрэг өмчлөгчөөс санхүүждэг байгууллагын хувьд ... Дэлгэрэнгүй...
Шинээр бүртгүүлэх
Татвар төлөгч нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хувийн хэрэгт тусгагдсан зүйл, хөрөнгийн хэмжээ, нэр төрөл, эрхлэж буй ажил үйлчилгээний чиглэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд өөрчлөлт орсноос хойш ажлын 20 өдрийн дотор ТБ-06 маягтыг бөглөн харъяалах татварын албанд бүртгүүлнэ.... Дэлгэрэнгүй...
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв