Нийслэлийн Татварын газар
Мэдээ, мэдээлэл

Татвар төлөгч та 2023 оны жилийн эцсийн тайлан, сарын тайлангаа хуульд заасан хугацаандаа цахимаар илгээнэ үү.

Хуваалцах:
2024.01.17 12:35
Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд 29.2-д “Татварын тайлан тушаах, татвар төлөх хугацааг тухайн төрлийн татварын хуулиар тогтоох бөгөөд хуульд өөрөөр заагаагүй бол татвар төлөх, тайлагнах хугацаа адил байна” гэж заасан тул хугацаандаа илгээгээгүй, шинэ (хадгалсан), төлөвтэйгээр үлдээсэн бол татварын албанд тайлангаа тушаагаагүй “Хоцорсон”-д тооцож Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 дүгээр зүйлийн

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд 29.2-д “Татварын тайлан тушаах, татвар төлөх хугацааг тухайн төрлийн татварын хуулиар тогтоох бөгөөд хуульд өөрөөр заагаагүй бол татвар төлөх, тайлагнах хугацаа адил байна” гэж заасан  тул хугацаандаа илгээгээгүй, шинэ (хадгалсан), төлөвтэйгээр үлдээсэн бол татварын албанд тайлангаа тушаагаагүй “Хоцорсон”-д тооцож Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 дүгээр зүйлийн 2.3-т “татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд татварын албанд тушаах”, мөн хуулийн 2.7-д “төлбөрийн баримтыг татварын нэгдсэн системийн санд илгээх үүргээ биелүүлээгүй хүнийг нэг зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянга таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно” гэсэн хуулийн зохицуулалттай болно.