Нийслэлийн Татварын газар

Хувь хүн

Хуваалцах:

ХХОАТ-ын татварын тухай хуулийн дагуу татварын тайлан  гаргаж, орон сууцны хөнгөлөлт эдлэх дараагийн  жилд тайланг хэрхэн бэлтгэх тухай заавар хичээл

ХХОАТ-ын татварын тухай хуулийн дагуу татварын тайлан  гаргаж,  сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх тайланг хэрхэн бэлтгэх тухай заавар хичээл