Нийслэлийн Татварын газар

ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН

Хуваалцах:

Татварын ерөнхий хуулийн 77 лугаар зүйлийн 77.7.3 дах заалт, Татвар төлөгчийн хууль тогтоомж мөрдөлтийн стратеги, ангилал, харьяалал тогтоох үйл ажиллагааны журам”-ын 5.2 дах заалтыг үндэслэн Татварын ерөнхий газраас жилд 1 удаа хийгдэнэ