Нийслэлийн Татварын газар

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Хуваалцах:

Нийслэлийн татварын газар нь Татварын ерөнхий газрын даргын 2020  оны А/174 тушаалаар баталсан бүтэц, чиг үүрэг, 2023 оны  А/36 тушаалаар баталсан орон тооны хязгаарт багтан дараах зохион байгуулалттай ажиллаж байна.  

ДАРГА-1
ЗХ-11 ХХ-8 ДТТХТ-22 ТОУХ-10 ТХХТ-25

10bf4ffb0f477aaeb3b931a9adbef7c6