Нийслэлийн Татварын газар

Оршин суугчийн сертификат авах

Хуваалцах:

Оршин суугчийн сертификат авах татвар төлөгч нь цахим тайлангийн системийн хүсэлт цэсэнд Олон Улсын татвар цэсийг сонгоно.

  1. Оршин суугчийн гэрчилгээ авах хүсэлт
  2. Харилцан тохирох журмын хүсэлт

Оршин суугчийн гэрчилгээ авахаар хүсэлт гаргагч нь АНХААРАХ ЗҮЙЛ:

  1. Давхар татварын гэрээний дагуу гадаад улсын этгээдтэй байгуулсан ажил үйлчилгээний гэрээг баталгаат орчуулгын хамтаар хүсэлтдээ заавал хавсаргана.
  2. Гэрээ эцэслэн батлагдаагүй тохиолдолд хуулийн этгээд аль улсаас ямар орлого олох гэж байгаа талаар дэлгэрэнгүй албан тайлбарыг, гэрээний төсөлтэй хамт хүсэлтдээ хавсаргаж илгээнэ.