Нийслэлийн Татварын газар

Шилэн данс

Хуваалцах:

Байгууллагын санхүүгийн ил тод нээлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг мөрдөн байгууллагын мэдээллийг шилэн дансны хуульд заасан хугацаанд байгууллагын цахим хуудасны “Шилэн данс” цэсэд байршуулсан. “Шилэн данс” цахим хуудсанд https://shilendans.gov.mn/  2023 оны 3-р улирлын байдлаар нийт 126 мэдээлэл байршуулсан. Үүнээс сар бүр 4, тухай бүр 9 мэдээлэл оруулан ажиллаж байна.

Шилэн данс үзэх