JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3
д/д Огноо, тушаалын дугаар Утга агуулга  Шинэчлэн боловсруулах, хүчингүй болгох талаар санал Хариуцсан хэлтэс Тайлбар  Нэмэлт, өөрчлөлт
1 2001.04.20 №67 2001-67 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгчийн маягт  ҮХЭХ-ийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлийн өөрчлөлтийн маягт батлах тухай.pdf   Хуулийн хэрэгжилтийг хангах хэлтэс, Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс    
2 2001.05.15 №84 Онцгой албан татварын тэмдэггүй болон хуурамч тэмдэг бүхий архи, тамхийг хураан авч улсын орлого болгох журам   ТХШАЗГ    
3 2001.07.24 №142 Татварын өр болон буцаан олголтын бүртгэл хөтлөх, өр барагдуулах журам, маягтууд   ОГ, ЭУГ    
4 2001.12.26 №235 ҮХЭХ-н албан татварын тайлангийн маягтыг нөхөх заавар   ТТХГ, ОГ 2012 оны 932 дугаар тушаал шинэчлэн боловсруулах 2001 оны 67-тэй нэгтгэх
5 2002.04.30 №85 Татварын өр төлбөрт эд хөрөнгө авах, түүнийг худалдан борлуулах, тооцоо нийлэх нийтлэг журмын зарим заалт, 2002 оны 37 тоот тушаалаар батлагдсан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалтын аргачлалын 2 дахь заалтад нийцүүлэх зорилгоор   ОГ 2006 оны 267 дугаар тушаалаар үндсэн 37 дугаар тушаал хүчингүй болсон 2001  оны 142  болон бусад  тушаалуудтай адилтгаж болох эсэхийг санал авах
6 2002.05.28 №111 Асуулт хариултын сан байгуулах ашиглах журам   ТҮТ    
7 2002.08.26 №159/446 Импортын архи дарс тамхины  ОАТ болон ОАТ-ын тэмдгийн талаар  мэдээлэл солилцох журам   ГЕГ ГЕГ-тай хамтарч баталсан  
8 2002.12.28 №228 Лангуугаар худалдаа хийх иргэдтэй тооцоо хийх журам хүчингүй болгох  ОГ тодруулах   
9 2003.08.01 №161 НӨАТ-ын ногдуулалт төлөлтийг баталгаажуулах журам батлах тухай Хууль хүчингүй болсон учраас хүчингүйд тооцох  ХХ    
10 2003.10.13 №189 ТУБ-н дүрэмт хувцасны загвар, хэрэглэх журам батлах тухай        
11 2004.06.29 №119 НТГ-т тээврийн тасаг байгуулах тухай, түүний ажиллах журмыг батлах тухай        
12 2004.07.21 №129 Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүдээс согтууруулах ундааны нэр, савлалтын хэмжээг авах, түүнийг татварын хяналт шалгалтанд ашиглах журам   ТХШАЗГ НДМЖ-д бүртгэлтэй  
13 2005.01.10 №214 Спитрийн зарлагын падааны загвар, түүнийг нөхөх заавар батлах тухай    ОГ үнэ өөрчлөгдсөн эсэхийг тодруулах  
14 2004.12.27 №8 Үнэ тогтоох тухай    ОГ    
15 2005.06.24 №120 Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч, зөвлөхүүдийн ТИНЗ нийгэмлэгтэй хамтран ажиллах тухай     Тушаалын эх хувийг харах шаардлагатай  
16 2005.07.15 №134 Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийн гэрчилгээний загвар, Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийн тэмдгийн загвар батлах тухай        
17 2005.05.18 №151 Улс хооронд болон ачаа тээврийн ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний албан татвар төлсөн гэрчилгээний маягт батлах тухай Хууль хүчингүй болсон учраас хүчингүйд тооцох  ОГ    
18 2005.06.24 №119 ТИНБ-ийн эрх олгох сунгах шалгалтын журам батлах тухай        
19 2007.05.17 №105 ТУБ-д олгох гэрчилгээний загвар батлах тухай   ТЗУГ    
20 2007.08.31 №165 Харилцан хамаарал бүхий ААН-үүдийн хооронд хийгдэж байгаа борлуулалтад бодит бус үнэ хэрэглэж болзошгүй дотоодын брааа, ажил, үйлчилгээний төрөл, зах зээлийн үнийн мэдээллийн эх сурвалжийн жагсаалт батлах тухай   ОГ, ТХШАЗГ НДМЖ-д бүртгэлтэй  
21 2007.09.12 №178 Тэмдгийн загвар батлах,журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай   ТЗУГ    
22 2007.11.29 №243 Үйлчилгээний хураамжийг үнэт цаасны маягтын дансанд төвлөрүүлэх тухай   дэд дарга    
23 2008.03.31 №48 Татварын удирдлагын мэдээллийн систем, түүнийг ашиглах, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих журам   ТЗУГ, МТСТ    
24 2008.10.20 №220 Журам батлах тухай \ Татварын өрийг татвар төлөгчийн эд хөрөнгө, цалин хөлс, бусад орлогоос гаргуулах тухай журмыг 1-р, Татварын өрөнд авсан эд хөрөнгийг дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай журмыг 2-р, Ажлын зураг авалт хийхэд баримтлах журмыг 3-р, Эд х   ТУХАГ, ОГ    
25 2008.10.28 №225 "Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм"-ийг 1-р, "Албан хэрэг тамга, тэмдэг, баталгааны дардас хэрэглэх заавар"-ыг 2-р, "Тамга, тэмдэг, баталгааны дардас, хэвлэмэл хуудсыг хариуцах ажилтан" 3-р хавсралтаар тус тус батлах   ТЗУГ, дэд дарга    
26 2008.11.21 №257 Татвар төлөгчдөд утсаар зөвлөгөө өгөх төвийн үйл ажиллагааны дүрэм    ТҮТ    
27 2009.01.13 №13 НӨАТ төлөгчөөр бүртгэх, бүртгэлээс хасахад баримтлах журам батлах тухай Хууль хүчингүй болсон учраас хүчингүйд тооцох       
28 2009.05.12 №154 Татварын өрийг мэдэгдэх хуудсаар хураан барагдуулах тухай заавар, ТА-наас татвар төлөгчдөд хүргүүлэх мэдэгдэх хуудас, Татварын өрийг татвар төлөгчийн банкин дахь мөнгөн хөрөнгөнөөс үл маргах журмаар гаргуулах тухай заавар, ТА-наас банкны байгууллагад хүргүүлэх    ОГ 2013.03.12 №141 Тушаал зааврын зарим заалтад өөрчлөлт оруулах тухай, 2013.03.12 №142  Маягт батлах тухай 2010 оны 416 дугаар тушаалаар Маягт 2, 4 хавсралт хүчингүй болгосон
29 2009.06.10 №215/256 ТЕГ, ЦЕГ ТА-наас Цагдаагийн байгууллагад татварын гэмт хэргийн тухай материал шилжүүлэх журам   ТХШАЗГ    
30 2009.06.15 №225 Зөрчил бүхий татвар төлөгчийн талаар нийтэд мэдээлэх журам   ТЗУГ, ХХ, ТТХГ    
31 2009.09.04 №385 Татвар төлөгчид нэг цэгээс үйлчилгээ үзүүлэх стандарт", "Татвар төлөгчид нэг цэгээс үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны журам" батлах тухай   ОГ    
32 2009.11.02 №482 "Компьютер, техник тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн засвар, үйлчилгээний журам батлах тухай   СХОХ    
33 2009.11.09 №499 Хураагчийн тэмдэг хэрэглэх журам, Хураагчийн тэмдгийн загварыг батлах тухай   ТЗУГ    
34 2009.11.20 №523 Хувь хүний хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн заавар, ХХОАТ-ын тайлангийн маягтыг 2-р, ХХОАТ-ын хөнгөлөлт чөлөөлөл эдэлсэн орлогын дэлгэрэнгүй мэдээг 3-р хавсралтаар батлах тухай   ТТХГ    
35 2009.11.25 №531 ААНОАТ хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлэх заавар, ААНОАТ тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох заавар   ТТХГ    
36 2009.11.27 №536 Татварын хэрэглээний программ хангамж боловсруулах үйл ажиллагааны журам   МТСТ    
37 2010.06.17 №322 Аргачлал батлах \Уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээг тооцох тухай \   ОГ    
38 2010.11.02 №578 Татварын өрийн үлдэгдэлд торгууль, алданги тооцох, ногдуулах журам   Дэд дарга, Татвар хураалтын хэлтэс, Татвар төлөгчтэй харилцах хэлтэс, Хяналт шалгалт арга зүйн хэлтэс, МТСТ, УТОХГ, НТГ, Аймаг, дүүргүүдийн хэлтсийн дарга нар    
39 2010.11.03 №579 ТУБ-чдыг мэргэшсэн нягтлан бодогч бэлтгэх сургалтанд хамруулах журам   ТЗУГ    
40 2010.11.05 №582 ТА-ны нэг цэгийн үйлчилгээний бэлэг тэмдгийн загвар хэрэглэх зааврыг батлах тухай   ТТХГ    
41 2010.11.24 №632 Эмнэлгийн төлбөртэй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам, Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай   ТЗУГ    
42 2011.01.26 № Татвар төлөгчийн эд хөрөнгийг эрэн сурвалжлах тухай зөвлөмж   ХХ    
43 2011.02.14 №84 АТБӨЯХАТ агаарын бохирдлын төлбөр төлөгчийн гэрчилгээний үнэ тогтоох тухай   СХОХ 2010 оны №701 тэй нэгтгэж болох эсэх  
44 2011.03.15 №135 НӨАТ-н падааны үнийг тогтоох тухай   СХОХ    
45 2011.03.17 №146 ААНОАТ, УТХ, ашигт малтмалын тайлангийн маягт, тэдгээрийг нөхөх заавар батлах тухай     2011.12.09-ний 730 тоот тушаалаар 1,3-р хавсралтыг хүчингүй болгож, бусад нэмэлт өөрчлөлт орсон, 2012.05.10-ны 492 тоот тушаалаар 2-р хавсралтыг хүчингүй болгосон. 2013.08.23-ны 625 тоот тушаалаар 6,7,8,9 дүгээр хавсралтуудаар батлагдсан ТТ-15а, 15б маягтыг хүчингүй болгосон  
46 2011.03.17 №152 ҮТА-ны үйл ажиллагааны дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай   ТУХАГ    
47 2011.03.18 №156 Татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангийн дүрэм   ОГ   2011-04-27-ны №245
48 2011.03.22 №161 ОАТ тэмдэгтийн үнийг төвлөрүүлэх захиран зарцуулах журам        
49 2011.03.29 №184 Сахилга хариуцлага сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай   ТЗУГ    
50 2011.05.05 №267 Нэг цэгийн үйлчилгээний ТУБ-чдын харилцааны ур чадварыг үнэлэх журам   ТТХГ    
51 2011.06.13 №336 Агаарын бохирдлын тайлан, АТБӨЯХАТ-ын тайлангийн маягт, заавар батлах тухай   ТУХАГ, ТТХГ, МСТ Тушаал батлахдаа Хүчингүй болсон тушаалын дугаарыг анхаарах  2001 оны 200  
52 2011.06.20 №351 Татварын орлогын бүртгэл хөтлөх журам   ОГ, МСТ    
53 2011.06.30 №375 ҮТА-нд судалгааны ажил хийх, ашиглах журам   ТУХАГ    
54 2011.07.04 № Татвар төлөгчийг эрэн сурвалжлуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргахаас өмнө хэрэгжүүлэх ажлын зөвлөмж   ХХ    
55 2011.07.26 №423 Татвар төлөгчийн илүү төлсөн татварыг суутган тооцох, буцаан олгох бүртгэл хөтлөх журам   ТТХГ, МСТ    
56 2011.09.02 №502 ҮТА-ны хэмжээнд хэрэглэж байгаа үнэт цаас захиалах, хадгалах, хэвлүүлэх, хяналт тавих журам   СХОХ 2014.06.30 №A208 ҮТА-ны хэмжээнд үнэт цаас, тооцоот баримт ... тэдгээрт хяналт тавих тухай журамд өөрчлөлт оруулах тухай.pdf тушаалаар нэмэлт орсон   
57 2011.10.04  №566 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлангийн маягт     TEG-д байхгүй  
58 2011.10.12 №584 Үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ ТТ11/1/, ААН, байгууллагаас хувь хүнд олгосон албан татвар суутгагдаагүй орлогын татварын мэдээ ТТ12/2/   МТСТ    
59 2011.10.17 №592 ҮТА-нд дотоод эрсдэл тооцох тухай   ЭУХ    
60 2011.11.21 670 Маягтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай     2013.02.26 №96 ААНОАТ-ын тайлангийн маягтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай.pdf  
61 2011.11.21 №671 Тоон гарын үсгийн технологийн дүрэм батлах тухай   ТТХГ МСТ    
62 2011.12.08 №728 ХХОАТ-ын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн зааварт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, маягт шинэчлэн батлах тухай   ТТХГ, МСТ    
63 2011.12.09 №729 Татвар хураах үйл ажиллагааны журам батлах тухай   ОГ 2011-729-Татвар хураах үйл ажиллагааны журам батлах тухай  
64 2011.12.09 №730 ААНОАТТ-ын маягтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай   ТТХГ 2012-05-10-ны 492 тоот тушаалаар 1,2-р хавсралт нь хүчингүй болсон.  
65 2011.12.30 №796 ХХОАТ  хариуцсан байцаагчийн шалгуур үзүүлэлт батлах тухай   ОГ    
66 2011.12.30 №820 Татварын албадын мэдээллийн аюулгүй байдлын журам   МТСТ    
67 2012.01.02 №01/01 ГХБГЗЗГ, ТЕГ Газрын төлбөр албан татвар төлөгчийн мэдээллийн санг хөтлөх, мэдээ тайлан солилцох журам   ЭУХ ГХБГЗЗГ-тай хамтран баталсан   
68 2012.01.05 №19 Татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангийн бодлого   МСТ    
69 2012.01.09 №31 ҮТА-ны татварын эрсдлийн үнэлгээний дүрэм батлах тухай   ЭУХ    
70 2012.01.23 №78 ТУБ-чийн ажил үүргийн биелэлтийг дүгнэх журам   ТЗУГ    
71 2012.03.22 №234 Шилдэг татвар төлөгчийг шалгаруулж, урамшуулах журам   ТТХГ    
72 2012.04.18 №326 НӨАТ-ын тайлангийн маягт нөхөх заавар батлах тухай   ТТХГ, МСТ    
73 2012.04.25 №443 Сумын татварын улсын ахлах байцаагчийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийг батлах тухай   ТЗУГ, ТТХХ, ТХХ, МСХ, ЭУХ    
74 2012.04.27 №447 Татварын тайлан ирүүлэх давтамжийг цөөлөх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх журам   УТОХГ    
75 2012.04.30 №458 НӨАТ-ын падааны үнэ тогтоох тухай   дэд дарга     
76 2012.05.10 №492 ААНОАТ-ын тайлангийн маягтууд болон тайлангийн маягт нөхөх заавар батлах тухай   ТТХГ, МТСТ   2013.09.01 №651 Маягтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай тушаалаар 1-р хавсралтаар хүчингүй болсон. 
77 2012.06.06 №553 Хууль, журам хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай   ТЗУГ    
78 2012.07.18 №01/05 2012.7.18. №01-05 Албан татварын тайланг шуудангаар  дамжуулан хүлээн авах, хянах, буцаан хүргүүлэх журам   ТТХГ    
79 2012.07.27 №А/38/04 УЕП, ТЕГ Прокурорын байгууллага, ҮТА-ны хамтран ажиллах журам   дэд дарга, УЕПГ-ын туслах    
80 2012.08.09 №443 /671 2012.8.9 №443-671 АМГ,ТЕГ-ын даргын хамтарсан тушаал Маягтын загвар батлах тухай.pdf   АМГ-ын ГУУКХ, ТЕГ-ын ТХХ    
81 2012.9.28 №810 Программын ашиглалтыг сайжруулах тухай   МТСТ    
82 2012.11.02 №900  Татвар төлөгчийн талаарх хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулах, сан үүсгэх, ашиглах, сангийн нууцыг хамгаалах журам.   ЭУХ    
83 2012-11-2 №906  Аймаг, Нийслэл, Дүүргийн Татварын газар хэлтэст ОТББ ажилуулах журам батлах тухай.   ТЗУГ    
84 2012.11.2  № 907 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт   ТУХАГ    
85 2012-12-14 №1010  Ус бохирдуулсны төлбөрийн тайлангийн маягт   ТТХГ, МТСТ    
86 2013.01.04 №04  Албан бичгээр харилцах ажлыг зохицуулах тухай   ТЗУГ    
87 2013.01.04 №03 Гэрчилгээний үнэ тогтоох тухай Иргэний орлогын дэвтэр, ҮХЭХ-ийн албан татвар төлөгчийн гэрчилгээний үнэ   ОГ    
88 2013.01.08 №10 Ус бохирдуулсаны төлбөрийн тайлангийн маягт ТТ-25   ТУХАГ    
89 2013.01.08 №11 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягтТТ-16, _нөхөх заавар        
90 2013.03.05 №67 Бизнесийн зөвлөл байгуулах тухай   ТТҮГ     
91 2013.02.05 №68  ХХОАТТ-н маягтад нэмэлт оруулах тухай   ТУХАГ    
92 2013.2.28 № 104 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын горимыг батлах тухай   СХОХ    
93 2013.03.12 № 139  Журамд өөрчлөлт оруулах тухай        
94 2013.03.12 №142   Маягт батлах тухай   ОГ    
95 2013.03.14 №156  Мэдээллийн давхардлыг арилгах тухай   ЭУХ    
96 2013.04.17 №254  Үнэт цаас тооцоот баримт, маягтын хадгалалт, хамгаалалт...... зарим арга хэмжээний тухай   ТЗУГ, СХОХ    
97 2013.05.20 №365  Мэргэшүүлэх сургалтын журам батлах тухай        
98 2013.05.31 №405  Журам батлах, шалгуур үзүүлэлт тогтоох тухай   2014.06.26 №A204 ҮТА-ны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж үр дүнг үнэлэх журам нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон    
99 2013.06.27 № 474 Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн урамшууллыг захиран зарцуулах журам   2014.03.13 №А/30 “Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн урамшууллыг захиран зарцуулах журам”-ын 2 дугаар зүйлд нэмэлт оруулах тухай    
100 2013.08.08 №566  Үндэсний татварын албанд шинэ санаа, сайн туршлага нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны журам        
101 2013.08.23 №625 Тайлангийн маягт батлах тухай        
102 2013.08.30 №635 Татварын улсын (ахлах) байцаагчийн тэмдэг олгох, хэрэглэх тухай журам        
103 2013.10.11 №775  Гадаад улстай татварын мэдээлэл харилцан солилцох журам        
104 2013.10.11 №766 Татварын өр барагдуулах ажлын удирдлага, хяналт, бүртгэлийн журам       1.2014.03.11 №А27 Татварын өр барагдуулах ажлын удирдлага, хяналт, бүртгэлийн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2.2014.05.08 №А132 Татварын өр барагдуулах ажлын удирдлага, хяналт, бүртгэлийн журам-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.
105 2013.12.27 №1023  Мэдээллийн ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх тухай   Бүх татварын алба    
106 2014.03.11 №А/26 Татварын өрийг татвар төлөгчийн эд хөрөнгө, цалин хөлс, бусад орлогоос гаргуулах тухай журам, Эд хөрөнгө битүүмжлэхэд баримтлах журамд нэмэлт өөрчл   ОГ, ТХШАЗГ,  ХХ    
107 2014.01.27 №54 ОАТ-ын тайлангийн маягт батлах тухай        
108 2014.04.01 №А65 Татвар төлөгчдөд лавлагаа, тодорхойлолт олгох журам, Хүсэлт гаргах, Иргэнд, ААН, байгууллагад, Тендэрт олгох тодорхойлолтын загвар батлах тухай   ТТХГ    
109 2014.04.08 №А72  ҮТА-нд дадлагын оюутан ажиллуулах журам, хүсэлт гаргах загвар, танилцах хуудас   ТЗУГ     
110 2014.05.02 №А124 ҮТА-ны Үйлчилгээний стандарт батлах тухай   ТЗУГ     
111 2014.06.30 №208 ҮТА-ны хэмжээнд үнэт цаас, тооцоот баримт, тэдгээрт хяналт тавих тухай журамд өөрчлөлт оруулах тухай        
112 2014.08.18 №255 Гадаад зах зээлд борлуулсан нүүрсэнд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах борлуулалтын үнэлгээнд хяналт тавих журам.   ТУХАГ    
113 2014.09.02 №A279 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх тухай   ТЗУГ    
114 2014.09.30 №А336 Ахмадын талаар Татварын албаны хэмжээнд баримтлах журам   ТЗУГ    
115 2014.10.23 №А386  Үндэсний татварын албанд эрүүл ажлын байр бий болгох хөтөлбөр.   ТЗУГ    
116 2014.11.28 №A447 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тооцоо хийх маягтыг шинэчлэн батлах тухай  ТТ-02б.   ТТХГ    
117 2014.12.10 №А469 Хог хаягдлын хураамжийн тайлан   ТТХГ    
118 2015.02.27 №31 ОАТ-ын тайлангийн маягт ТТ-05(1), 05(2), 05(3), 05(4), 05(5), 05(6).pdf        
119 2015.10.27 А205  Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх журам   ТЗУГ    
120 2016.01.28 № А22  Падаан, баримт, гэрчилгээний загвар журам батлах тухай   ОГ    
121 2016.01.28 №21  Тайлангийн маягт заавар батлах тухай        
122 2016.04.29 № 136  Гадаадын зах зээлд борлуулсан нүүрс, төмрийн хүдэр, төмрийн хүдрийн баяжмалд АМНАТ ногдуулах борлуулалтын үнэлгээнд хяналт тавих заавар   ТУХАГ    
123 2016.04.29 №140.  Татвар төлөгчийн татварын боловсролыг дээшлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр   ТТХГ    
124 2016.05.06 №150  НӨАТ суутган төлөгчийн албан татварын ногдуулалт, төлөлтийг хянан баталгаажуулах, гааль, татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэл хөтлөх журам   ОГ    
125 2016.05.24 №185  Татвар төлөгчийн илүү төлсөн татварыг суутган тооцсон болон буцаан олгосон бүртгэлийг хөтлөх, хянах журам   ОГ    
126 2016.05.25 №186  Татварын орлогын бүртгэл, хяналтын журам    ОГ    
127 2016.05.26 №A 192  Угтах үйлчилгээний журам   ТЗУГ    
128 2016.06.20 №A 223 Захиргааны статистик мэдээллийг бүрдүүлэх, боловсруулах журам   ТУХАГ, МТСТ    
129 2016.09.05 №01  Хөдөлмөрийн дотоод журам   ТЗУГ    
130 2016.09.07 №03 ТЕГ-ын харьяа нэгжийн бүтэц чиг үүргийг батлах тухай   ТЗУГ    
131 2016.09.15 №07  Татварын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, хуралдааны дэг   ТЗУГ    
132 2016.10.24 №24  Дуудлагын төвийн ажиллах журам батлах тухай   ТҮТ    
133 2016.10.28 №26  Архив албан хэрэг хөтлөлтийн журам   ТЗУГ    
134 2016.11.07 №31  Татварын албанд хураагч ажиллуулах журам   ТЗУГ    
135 2016.11.30 №39  Бэлгэ тэмдэг, журам батлах тухай   ТЗУГ    
136 2016.12.14 №48  Татварын улсын байцаагчийн ажил үүргийн биелэлтийг дүгнэх журам   ТЗУГ    
137 2016.12.20 №50  Татварын албанд нууцыг хадгалах, хамгаалах журам   ХХ    
138 2016.12.23 №59  Татвар төлөгчийн талаар хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулах, сан үүсгэх, ашиглах, сангийн нууцыг хамгаалах журам   ЭУХ    
139 2016.12.23 №60  Татварын албаны Эрсдэлийн удирдлагын журам   ЭУХ    
140 2016.12.23 №61  Татварын албаны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийн, үр дүнг үнэлэх журам   ДАГ    
141 2017.01.02 № 03  Журам , маягт, зөрчлийн сангийн жагсаалтыг батлах тухай   ХХ    
142 2017.01.02 №02  Нийслэл хотын албан татвар ногдуулах, төлөх, тайлагнах аргачлал, тайлангийн маягт батлах тухай   ОГ    
143 2017.01.02 №05  Журам маягт батлах тухай   ТТХГ    
144 2017.01.02 №06  Татвар төлөгчийг бүртгэх журам, маягтын загвар батлах тухай   ТТХГ    
145 2017.01.02 №07  Гадаад улстай татварын мэдээлэл харилцан солилцох журам батлах тухай   ТУХАГ    
146 2017.01.11 №11  Татварын албны ажилтан, албан хаагчийн сургалт, хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай   СТ    
147 2017.01.20 №18  Гэрчилгээ, дэвтрийн үнэ батлах тухай   СХОХ    
148 2017.02.21 №46  Эрсдэлийн удирдлагын хорооны ажиллах журам   ЭУХ    
149 2017.02.24 №50  Татварын албаны ажилтан албан хаагчдыг гадаад сургалтанд оролцуулах журам   ТУХАГ    

Хэрэгцээт холбоос